Aiņa Plūmes piemiņas kausa izcīņas un Bauskas novada atklātā čempionāta nolikums un pieteikuma veidlapa volejbolā

2014-02-10 14:12

                          Apstiprinu

                                             SC „Mēmele” direktors                                              Z.Alksnis

                                                               2014.gada 7.janvārī

A.PLŪMES PIEMIŅAS KAUSA IZCĪŅA

un

BAUSKAS NOVADA 2014.GADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS VOLEJBOLĀ.

 

N O L I K U M S

MĒRĶIS. UZDEVUMS.

¨       Veicināt volejbola attīstību Bauskas novadā

¨       Noskaidrot 2014.gada spēcīgākās sieviešu un vīriešu volejbola komandas.

¨       Popularizēt volejbolu, kā saistošu sporta spēļu veidu dažādu paaudžu iedzīvotājiem.

 

VIETA. LAIKS.

¨       Bauskas novada sporta bāzes. 2014.gada februāris – aprīlis. Saskaņā ar sacensību kalendāru, kuru sastādīs galvenais tiesnesis, vadoties pēc komandu pieteikumiem.

 

VADĪBA.

¨       Sacensības organizē un vada Bauskas novada Sporta centrs „Mēmele”, sadarbībā ar Bauskas novada pagastu pārvalžu sporta darba vadītājiem un volejbola speciālistiem.

¨       Galvenais tiesnesis G.Mašinskis tālr.29905485

 

DALĪBNIEKI.

¨       Sacensībās piedalās Bauskas novada pašvaldību, darba kolektīvu vai sastādītās komandas un vieskomandas (komandas, kuru spēlētāji nav deklarēti Bauskas novadā).

¨       Komandas sastāvā 10 spēlētāji.

 

SACENSĪBU KĀRTĪBA.

¨       Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto komandu skaita un izlozes rezultātiem.

¨       Vīriešu konkurencē pirmajā sacensību kārtā tiks izspēlētas priekšsacīkstes, pēc kuru rezultātiem pirmās trīs komandas kopā ar 2013.gada čempionāta 1. – 3.vietu ieguvējām komandām, piedalās finālsacensībās.

¨       Finālsacensībās neiekļuvušās komandas izspēlēs gandarījuma turnīru un noskaidros uzvarētāju.

¨       Priekšsacīkstēs vīriešu komandas sacenšas līdz 2 setu uzvarai.

¨       Sieviešu un vīriešu finālsacensībās un gandarījuma turnīrā komandas sacenšas līdz 3 setu uzvarai.

¨       Komanda, kura sacensību kalendārā ierakstīta pirmā, nodrošina spēles sekretariāta darbu.

¨       Volejbola spēles notiks atbilstoši 2008.gada starptautisko noteikumu redakcijai.

¨       Katra volejbola komanda nodrošina vienu laukuma tiesnesi.

¨       Čempionāta vīriešu finālsacensības tiesā LVF tiesneši

¨       Sportisti atbild par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensību slodzei!

 

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA.

¨       Priekšsacīkstēs par uzvaru ar rezultātu 2:1, uzvarētāja komanda saņem 2 punktus, zaudētāja- 1 punktu, par uzvaru ar 2:0 uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāja – 0, par neattaisnotu neierašanos uz spēli – 0 punktus /0:3/.

¨       Finālsacensībās un gandarījuma turnīrā par uzvaru ar rezultātu 3:2, uzvarētāja komanda saņem 2 punktus, zaudētāja- 1 punktu, par uzvaru ar mazāku setu starpību uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāja – 0, par neattaisnotu neierašanos uz spēli – 0 punktus /0:3/.

¨       Vietas nosaka pēc izcīnīto punktu summas.

¨       Ja tā vienāda – vērtē pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, kopējās setu un punktu starpības.

 

DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI.

¨       Disciplināros pārkāpumus /rupjība, nesportiska rīcība, tiesneša lēmuma apstrīdēšana, neattaisnota neierašanās uz spēli, utt./ izskata galvenais tiesnesis kopā ar sacensību organizatoriem un komandu pārstāvjiem.

¨       Par disciplinārajiem pārkāpumiem spēlētājs/a vai komanda var tikt sodīti ar diskvalifikāciju uz vienu spēli vai naudas sodu līdz EUR 25.00 (Ls 17.57).

¨       Ja komanda neattaisnoti neierodas uz divām spēlēm, to no čempionāta izslēdz un tās rezultātus anulē.

¨       Volejbolists, kurš spēles laikā saņem sarkano kartīti vai divas dzeltenās kartītes, tiek diskvalificēts uz nākošo spēli.

 

APBALVOŠANA.

¨       Finālsacensību pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem un balvām

¨       Finālsacensību 1.-3.vietu ieguvēju komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām.

¨       1.vietas uzvarētāja komanda iegūst A.Plūmes ceļojošo kausu..

¨       Gandarījuma turnīra 1. vietas ieguvēja komanda tiek apbalvota ar medaļām, kausu un balvu.

 

FINANSES.

¨       Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz sporta centrs „Mēmele”.

¨       Bauskas novada pašvaldības komandas čempionātā piedalās bez maksas.

¨       Vieskomandām čempionāta dalības maksa EUR 60.00 (Ls 42.17) jāiemaksā līdz pirmajai sacensību dienai sporta centra „Mēmele” kontā

Sporta centrs „Mēmele”

Uzvaras iela 10a

Reģ. Nr. 90000033814

                                                             SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X

                                                                        Konts LV98UNLA0050019344476

¨       Dalības maksas paredzētas tiesnešu darba apmaksai un citiem, ar sacensību organizēšanu, saistītiem izdevumiem.

 

PIETEIKUMI.

¨       Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 20.janvārim pa tālruni/fax 639 22368, mob.25949709 vai pa e-pastu ingau67@inbox.lv  – Ingai Ūbelei

¨       Vārdiskie pieteikumi ar ārsta vai pašu spēlētāju parakstiem, jāiesniedz pirmajā spēlē sacensību tiesnesim.

¨       Pašvaldību komandu vārdiskos pieteikumus apstiprina pašvaldības vadītājs.

¨       Izmaiņas apstiprināto komandu sastāvos čempionāta laikā nav atļautas.

 

Pieteikuma veidlapa

 

Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā dalībnieki risina, savstarpēji vienojoties.

 

DALĪBNIEKI

 

 

Dāmas:

 1. Rundāle – Vilnis Zariņš,
 2. Bauska – Rita Berežkova,
 3. Vecumnieki – Zane Saudorga,
 4. Mežotne I – Guntis Mašinskis,
 5. Mežotne II – Guntis Mašinskis

 

Kungi:

 1. Rundāle I – Vilnis Zariņš
 2. Vecumnieki – Ivars Sproģis
 3. Mežotne I – Guntis Mašinskis

 

 

 1. Rundāle II – Vilnis Zariņš
 2. Mežotne II – Guntis Mašinskis
 3. Code I – Guntis Sirmelis
 4. Code II – Artis Liepa
 5. Īslīce – Gedis Ignatavičus
 6. Vecsaule I – Viesturs Brazauskis
 7. Vecsaule II – Jānis Skrējāns
 8. Mežotne III (jaunieši) – Guntis Mašinskis