Basketbols veterāniem

2013-10-23 18:28

SPORTA CENTRA „MĒMELE” KAUSA IZCĪŅA BASKETBOLĀ VETERĀNIEM

NOLIKUMS.

Mērķis.

·         Veicināt aktīvās atpūtas iespējas novada vidējās paaudzes iedzīvotāju vidū.

·         Sekmēt basketbola veterānu gatavošanos LSVS 51.sporta spēlēm.

Vieta. Laiks.

·         Bauskas novada pašvaldības sporta bāzes sporta spēļu halle, Pilskalna ielā 26.

·         Sacensības norisināsies 3 kārtās, katru trešdienu no 18 30 – 21 30.

·         1. kārtas spēles notiks 2013.gada 30.oktobrī, plkst. 19 00.

Dalībnieki.

·         Bauskas novada pašvaldību komandas un viesspēlētāji (sportisti, kuri nav deklarēti Bauskas novadā), sievietes no 25 gadu (1989.g.dzim.un vecākas) vecuma, vīrieši – no 35 gadu (1979.g.dzim.un vecāki) vecuma.

·         Sacensībās nav atļauts piedalīties spēlētājiem, kuri iesaistīti Latvijas Basketbola savienības rīkotajos pasākumos (saņēmuši LBS 2013./2014.gada sacensību licenci)

·         Ja sacensībām pieteiktas mazāk kā trīs sieviešu komandas, tad pieteiktās komandas iesaistās vīriešu sacensībās.

Sacensību noteikumi.

·         Komandā 9 spēlētāji.

·         Spēles ilgums 4 x 8 minūtes.

·         Izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto komandu skaita.

·         Sacensību galvenais tiesnesis R.Velmunskis mob.tel.29110955

·         Katra komanda nodrošina vienu sekretariāta tiesnesi!

·         Sportisti atbild par savas veselības un fiziskās sagatavotības atbilstību sacensību slodzei!

Finansēšana.

·         Ar sacensību organizēšanu saistītos izdevumus sedz Bauskas novada sporta centrs „Mēmele”.

·         Ar piedalīšanos sacensībās saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija, vai paši sportisti.

·         Dalības maksa vieskomandām Ls 50.00 (piecdesmit lati) jāiemaksā sporta centra „Mēmele” kontā:

Sporta centrs „Mēmele”

Uzvaras iela 10A

Reģ. Nr. LV 90000033814

SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X

Konts LV98UNLA0050019344476

Apbalvošana.

·         1.-3.vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem, medaļām un balvām.

Pieteikumi.

·         Iepriekšējie komandu pieteikumi jāiesniedz līdz 2013. gada 25.oktobrim, pa tālr. 63922368, 25949709, FAX 63922368, e-pasts ingau67@inbox.lv  - Ingai Ūbelei.

·         Komandu vārdiskie pieteikumi, ar ārsta vai spēlētāju parakstiem, jāiesniedz pirmajā sacensību dienā.

·         Individuālie interesenti varēs komplektēt komandas sacensību vietā vai iesaistīties pieteikto komandu sastāvos.

 

Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, puses risina vienojoties!