Bauskas novada atklātā čempionāta telpu futbola nolikums

2014-02-04 11:50

                                      Apstiprinu:

Sporta centra „Mēmele” direktors _________________Z.Alksnis

2014.gada 7.janvārī

BAUSKAS NOVADA 2014.GADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS TELPU FUTBOLĀ .

 

N O L I K U M S

 

MĒRĶIS. UZDEVUMS.

Ø  Noskaidrot 2014.gada spēcīgākās novada pašvaldības telpu futbola komandas.

Ø  Stiprināt telpu futbola tradīcijas Bauskas novadā.

Ø  Veicināt novada sportistu gatavošanos LSVS, Zemgales un valsts sacensībām.

 

VIETA. LAIKS.

Ø  Sporta centra „Mēmele” sporta bāze Uzvaras ielā 10a. 2014.gada februāris - marts. Saskaņā ar sacensību kalendāru, kuru sastādīs galvenais tiesnesis, vadoties pēc komandu pieteikumiem.

 

VADĪBA.

Ø  Sacensības organizē un vada Sporta centrs „Mēmele”, sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldībām un futbola speciālistiem.

Ø  Galvenais tiesnesis Z.Alksnis 29605602

 

DALĪBNIEKI.

Ø  Sacensībās piedalās Bauskas novada pagastu, darba kolektīvu vai sastādītās komandas un vieskomandas (komandas, kuru spēlētāji nav deklarēti Bauskas novadā).

Ø  Komandas sastāvā 15 spēlētāji.

 

SACENSĪBU KĀRTĪBA.

Ø  Sacensību kārtību noteiks telpu futbola čempionāta tiesnešu kolēģija, vadoties pēc pieteikto komandu skaita.

Ø  Komanda, kura sacensību kalendārā ierakstīta pirmā nodrošina spēles sekretariāta darbu.

Ø  Komandai uz spēli jāierodas vienādas krāsas kreklos ar spēlētāju numuriem uz muguras.

Ø  Telpu futbola spēles notiks atbilstoši FIFA noteikumiem /5x5/

Ø  Spēles laiks 2 x 20 min.

Ø  Sportisti atbild par savas veselības atbilstību sacensību slodzei!

 

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA.

Ø  Telpu futbolā par uzvaru komanda saņem 3 punktus, par neizšķirtu – 1 punktus, par zaudējumu – 0 punktu, par neierašanos uz spēli – 0 punktus /0:5/.

Ø  Vietas nosaka pēc izcīnīto punktu summas.

Ø  Ja tā vienāda – vērtē pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, kopējās punktu starpības.

 

DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI.

Ø  Disciplināros pārkāpumus /rupjība, nesportiska rīcība, tiesneša lēmuma apstrīdēšana, neierašanās uz spēli, utt./ izskata katras sporta spēles tiesnešu kolēģijas un komandu pārstāvju sanāksmē.

Ø  Ja komanda neattaisnoti neierodas uz divām spēlēm, to no čempionāta izslēdz un tās rezultātus anulē.

Ø  Par disciplinārajiem pārkāpumiem telpu futbolā, komandu vai atsevišķu spēlētāju var sodīt ar:

                                       - naudas sodu /līdz EUR 15.00 (Ls 10.54)/,                   

- spēlētāja diskvalifikāciju,

- komandas diskvalifikāciju.

 

 

 

APBALVOŠANA.

Ø  Pirmo četru vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem un balvām.

Ø  1.-3.vietu ieguvēju komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām.

Ø  Tiesnešu kolēģiju un komandu pārstāvju izvirzītos labākos spēlētājus apbalvo ar piemiņas balvām.

 

FINANSES.

Ø  Bauskas novada pašvaldības komandas čempionātā piedalās bez maksas.

Ø  Novada veterānu futbola komanda piedalās čempionātā bez maksas.

Ø  Vieskomandām dalības maksa čempionātā EUR 90.00 (Ls 65.55) līdz 2014.gada 10.februārim jāiemaksā Sporta centra „Mēmele” kontā:

Sporta centrs „Mēmele”

Uzvaras iela 10a

Reģ. Nr. 90000033814

                                               SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X

                                                                       Konts LV98UNLA0050019344476

 

Ø  Dalības maksas paredzētas tiesnešu darba apmaksai un citiem, ar sacensību organizēšanu, saistītiem izdevumiem.

 

PIETEIKUMI.

Ø  Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 3.februārim pa tālruni 639 22368, 25949709 – Ingai Ūbelei vai 29605602 Zintim Alksnim.

Ø  Komandu pārstāvju sanāksme 2014.gada 3.februārī, plkst. 18 00 sporta namā „Mēmele”, komandu pārstāvjiem ierašanās obligāta!

Ø  Vārdiskie pieteikumi ar ārsta vai pašu spēlētāju parakstiem, jāiesniedz pirmajā spēlē sacensību tiesnesim.

Ø  Spēlētāji, kuri apstiprināti komandas pieteikumā uz pirmo spēli, čempionāta laikā nedrīkst pārstāvēt citu komandu!

 

Komandas pieteikuma veidlapa! 

 

 

 

 

Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā dalībnieki risina, savstarpēji vienojoties.

Bauskas novada atklātā čempionāta telpu futbola nolikums

Neviens komentārs nav atrasts.

Jauna diskusija